Uspořádání veřejné hudební produkce

Povinnosti pořadatele veřejné hudební produkce  

 

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů /autorský zákon/ č. 121/2000 Sb., u k l á d á pořadatelům veřejných  hudebních produkcí získat souhlas Ochranného svazu autorského /OSA/ k užití hudebního díla na veřejnosti před konáním každé hudební produkce. Tiskopisy žádosti o svolení k užití hudebních děl a podrobné informace lze najít na http://www.osa.cz/osa.aspx,  popř. na OSA, Čs. armády  20, p. schr.100, 160 56 Praha 6 nebo si je můžete stáhnout v následující části.

 

Tiskopisy žádosti o svolení k užití hudebních děl

 

Dále je pořadatel veřejné hudební produkce povinen oznámit uspořádání veřejné produkce Úřadu městyse Maršovice na níže uvedeném tiskopise:

 
 

OSA na základě žádosti vystaví pořadateli hudební produkce licenční smlouvu podle § 46 autorského zákona, kterou poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít a nabyvatel se zavazuje poskytnout autorovi odměnu prostřednictvím OSA. Tím je vysloven souhlas s užitím hudebních děl a  konáním hudební produkce.

 

INTEGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, zastupuje výkonné umělce a výrobce  zvukových a zvukově obrazových záznamů ve výkonu majetkových práv podle zákona č. 121/2000 Sb. /autorský zákon/.

 

Integram poskytuje oprávnění k výkonu práva užít výkony umělců a jejich záznamů a vybírá pro ně za toto užití odměny. Toto oprávnění potřebuje uživatel vždy, pokud jde o užití na veřejnosti např. při pořádání diskoték a jiných formách zábavy, na nichž jsou užívány zaznamenané výkony výkonných umělců. Nezbytný souhlas uživatel získá uzavřením smlouvy se společností Integram, Na Poříčí 27, 110 00 Praha l,  / tel. 224819074/. 

 

 

 

 

 

marsovice_foot.png