Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Tiskopis: Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.

Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):

Fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na němž se dřevina nachází nebo jí písemně zmocněná osoba. V případě, že je více spoluvlastníků, jsou nutné opatřit písemné souhlasy s kácením od všech spoluvlastníků, při zachování režimu nakládání s předmětem spoluvlastnictví podle §137 a násl. zákona č. 40/64 Sb. občanský zákoník. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání zastupuje jednatel nebo písemně zmocněná osoba (kácení v areálech firem nebo na firemních pozemcích). U organizací, které nejsou právnickými osobami, žádá zmocněná osoba nebo statutární zástupce.

Další podmínky:

Dřevina určená ke kácení, musí být na pozemku ve správním obvodu příslušného obecního (městského) úřadu, u kterého je žádost podávána.  Povolení pro občany se vydává pro stromy, jejichž obvod ve výšce 130 cm nad úrovní terénu je větší, než 80 cm a keře o celkové výměře větší než 40 m2. Podnikatelské subjekty a organizace žádají o kácení vždy (bez rozměrového omezení). Dřeviny nedosahující těchto parametrů nevyžadují povolení, nesmí však náležet do významného krajinného prvku, nesmí být situovány ve zvláště chráněném území či být památným stromem ve smyslu níže uvedených předpisů.

Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody (obecní úřady, pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí, újezdní úřady, Ministerstvo obrany) uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

Povolení dále není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Povolení dále není třeba, jde-li o pěstební zásahy za účelem probírky, nebo obnovy porostů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně, nejméně 15 dnů předem, orgánu ochrany přírody, který je může případně omezit nebo i zakázat.

Způsob podání:

Písemně doručením poštou nebo osobně na Úřad městyse Maršovice.

Kdo záležitost vyřizuje:

Úřad městyse Maršovice

Potřebné doklady a podklady:

jméno a adresa žadatele;

druh a počet kácených dřevin, jejich obvody kmenů, v případě křovin jejich plošné výměry;

důvod kácení dřevin;

parcelní číslo pozemku s dřevinami a katastrální území;

telefonní kontakt na žadatele;

žádost musí být doložena výpisem z katastru nemovitostí (tj. dokladem o vlastnictví pozemku) a snímkem katastrální mapy se zákresem předmětných dřevin;

u zástupců písemné zmocnění.

Potřebný formulář:

Není předepsán, možno využít vzoru pro Úřad městyse Maršovice.

Lhůty a termíny:

30 dnů ode dne podání, ve složitějších případech je lhůta pro vyřízení žádosti 90 dnů;

proti vydanému rozhodnutí se může účastník řízení písemně odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu podáním učiněným u odboru životního prostředí;

kácení dřevin se povoluje zpravidla v období vegetačního klidu tj.  od 1. října do 15. března. Z tohoto důvodu je třeba podat žádost o kácení dřevin v dostatečném předstihu.

Další požadované činnosti:

Pracovník úřadu provede po dohodě s žadatelem místní šetření;

ve složitých případech si může orgán ochrany přírody u žadatele vyžádat doložení různých odborných posudků například v oboru dendrologie (pokud je nutno zjistit zdravotní stav dřevin a jejich ekologickou hodnotu), nebo v oboru statiky (pokud dřeviny poškozují nemovitost).

Správní poplatky:

Bez poplatku.

Související právní předpisy:

zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny;

vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.114/92 Sb.

 

 

 

 

marsovice_foot.png