Přihlášení trvalého pobytu

Popis situace:

Občan se přihlašuje k trvalému pobytu do obce, města, městyse, statutárního města…….. Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti. Údaj o místu trvalého pobytu občana je proto považován za údaj evidenční, mající význam pro výkon veřejné správy.

Kdo je oprávněn žádat (učinit podání):

Občan starší 15 let.

Zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům, nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

Pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Další podmínky:

Občan České republiky.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování a k tomuto účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným, evidenčním, popř. orientačním.

Způsob podání:

Podání předepsaného tiskopisu na ohlašovnu městského (obecního úřadu) úřadu, do jehož působnosti nový trvalý pobyt spadá.

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu, pak je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti příslušnému úřadu, který vydal jeho občanský průkaz.

Kdo záležitost vyřizuje:

Úřad městyse Maršovice.

Potřebné doklady a podklady:

Platný občanský průkaz;

doklad o vlastnictví domu nebo bytu v němž je žádáno o trvalý pobyt (výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávněnosti užívání bytu (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování, dohoda o přidělení místa na ubytovně) nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (takové potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas před zaměstnancem ohlašovny /za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněná užívat objekt nebo jeho vymezenou část, nebo je provozovatelem ubytovacího zařízení/);

občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;

občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství, rodný list, doklad o rodinném stavu (příp. další doklady - rodné listy dětí do 15 let, apod.)

rodný list dítěte, které je mladší 15 let;

doklad o oprávnění k zastupování občana (např. pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem).

Potřebný formulář:

Přihlašovací lístek, jehož originál vyplníte na Úřadu městyse Maršovice.

Správní poplatky:

50,-Kč;

děti mladší 15 let, které se přihlašují společně s rodiči - bez poplatku;

Související právní předpisy:

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel;

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích;

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

 

 

 

marsovice_foot.png